Skip To The Main Content

Miljø og klimanytte ved tiltaka

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Miljø og klimanytte ved tiltaka i strategien

Avfall er ressursar vi må bruke mange gonger for å gi minst mulig miljøbelastning. Meir sortering av fleire avfallstypar må til for å utnytte verdiane i avfallet. Det er særleg sortering av matavfall som vil gi merkbar miljøeffekt.

Miljø- og klimanytte ved å sortere ut maten

  • KLIMANYTTE:
    I følge Østfoldforskning er netto klimanytte ved å bruke matavfall i produksjon av biogass til drivstoff i stedet for å forbrenne og energiutnytte avfallet som varme ca 800 kg CO2-ekv per tonn matavfall (tørrstoff). Ref Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning
  • NÆRINGSSTOFF:
    Biologisk behandling av matavfall fører fosfor tilbake til jorda og matproduksjonen.Fosfor blir gjort svært vanskeleg tilgjengeleg, ved forbrenning av matavfall.

Forventa utvikling i matavfallsmengdene i strategiperioden

Når vi estimerer framtidige avfallsmengder må vi ta omsyn både til kjende og ukjende faktorarar.

Dette veit vi:

  • Avfallsmengd per person er relativ stabil, med ein slakk nedgang
  • Forventa befolkingsvekst er i ÅRIM sine kommunar er  1,1%.
  • Haldningsskapande arbeid som endrar handling er krevjande og tek lang tid.
  • Folk sin privatøkonomi (døme: finangskrisa i 2009) og endringar i avfallsordingar gir utslag i avfallsmengdene den enkelte produserer.

konsum og avfall ssb

 

ÅRIM arbeider for å bidra til avfallsreduksjon
Eit overordna mål for den nasjonale avfallspolitikken, er at utviklinga i generert mengde avfall skal vere vesentleg lågare enn den økonomiske veksten. Dette betyr at avfallsbransjen skal bidra i til å redusere at avfall oppstår, noko vi gjer gjennom haldningsskapande arbeid. Daglegvarebransjen gjer også ein del grep som kan påvirke avfallsmengdene.

Befolkningsveksten vil vedvare, deretter flate ut.

Befolkingsveksten i ÅRIM sine kommunar er noko høgare enn landsgjennomsnittet. Dei siste tjue åra har denne vore 1,2 % per år. Det er forventa at denne vil vedvare fram mot 2020, deretter vil veksten flate noko ut. Dette har noko å seie for kor mykje avfall ÅRIM skal samle inn.

Framtidige avfallsmengder blir påvirka av endring i forbruksmønster

Avfallsmengdene kan auke som følgje av auka konsum. Dette blir blant anna påvirka av folk sin økonomi. Endra forbruksmønster og endra bruk av materiale i emballasje kan og og gi utslag i avfallsmengdene. Dette gir meir uforutsigbare faktorar framtidige avfallsmengder.

Reduksjon i mengde matavfall
Kvar ÅRIM- innbyggjar kastar ​96 kilo mat. Store delar av dette er spisbar mat. ÅRIM har informasjonstiltak for å redusere matsvinn. Å endre folk sine vanar er krevjande, ÅRIM ønskjer å trappe opp denne type haldningsarbeid.

Matavfall til biogassanlegg
Utviklinga i mengdene matavfall mot 2030 er viktig i vurderinga av om det bør etablerast eit anlegg for biologisk behandling av matavfall i regionen. Når vi ser på forventa utvikling i matavfallsmengder og befolkingsvekst, er svaret at avfallsmengdene ikkje vil bli vesentleg redusert, samanlikna med i dag.

Grunnlaget for eit biogassanlegg er uansett ikkje berre matavfall frå hushald; alle typer nedbrytbart avfall frå alle sektorar (t.d. oppdrett og annan næringsmiddelindustri) inngår i vurderinga av om det er grunnlag for å etablere eit biogassanlegg i vår region. Dei studiene som er gjennomført av mengder, mellom anna av Møre og Romsdal fylkeskommune, viser at det er store mengder nedbrytbart avfall tilgjengeleg.Les meir om forventa avfallsmengder for framtida i ÅRIM-kommunane.

Potensial for auke av mengde avfall til materialgjenvinning og gjenbruk.

Forslaget til strategi for ÅRIM baserer seg på avfallsdata for 2015. Endringar i kva folk kastar skjer relativt langsamt. ÅRIM bruker difor dagens avallsmengder som utgangspunkt for å vurdere potensiale.